IMG_2727IMG_7234IMG_7259WF9M8921bild5

Policy/Kvalitet

Verksamhetspolicy

Specialverktygs viktigaste konkurrensmedel är hög kvalitet samt ett totalt nollfelstänkande. Detta innebär att all konstruktion och produktion skall utgå från de krav som kunderna, samhället och medarbetarna ställer.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och stimulerande. En god arbetsmiljö innebär inte bara att skaderiskerna minimeras utan också att personalen kan känna trivsel och utvecklas i arbetet.

Detta grundläggs genom att;

 • Omsorgen om hälsa och miljö ska prioriteras genom förebyggande åtgärder. Kostnader i samband med skapandet av en god arbetsmiljö ska ses som en naturlig del i verksamhetens kostnader
 • Arbetsklimatet och psykosociala frågor skall ägnas stor uppmärksamhet så att problem kan uppmärksammas i ett tidigt skede och åtgärdas.
 • Företaget håller kontakt med anställd som drabbas av sjukdom eller av annan anledning blir långvarigt frånvarande. Likaså medverkar företaget aktivt vid uppkomna arbetsanpassning- och rehabiliteringsärenden
 • Varje anställd har ett personligt ansvar för sin säkerhet i det dagliga arbetet. Det gäller för var och en att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och rapportera ev. upptäckta brister/risker till närmaste chef.

Kvalitetspolicy

Specialverktygs viktigaste konkurrensmedel är hög kvalitet samt ett totalt nollfelstänkande. Detta innebär att all konstruktion och produktion skall utgå från de krav som kunderna, samhället och medarbetarna ställer.

Vi strävar efter att;

 • Produkterna ska uppfylla specificerade krav och levereras enligt överenskommelse
 • Ständigt förbättra samtliga processer för att bättre tillgodose kundens förväntningar
 • Engagera alla anställda i arbetet med att uppnå mätbara mål

Miljöpolicy

Företaget tillämpar en helhetssyn på miljön. Där det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn till miljövinsterna ska vi verka för kretsloppstänkande och utveckling inom miljöarbetet. Gällande lagstiftning ska ses som minimikrav

Vi strävar efter att;

 • Genom utbildning och information öka medarbetarnas kunskaper och engagemang kring kretsloppstänkande och miljövård
 • Källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt
 • Beakta miljöpåverkan vid ny- eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten
 • Ständigt förbättra miljöarbetet samt förebyggandet av föroreningar

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på; en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.